II. Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za vozilo Područnog carinskog ureda Zagreb, MERCEDES A KLASE, 10.9. – 19.09.2019.

Slika /6928/SLIKA - MERCEDES A KLASE.jpg
1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA II. JAVNU PRODAJU

      415-01/18-02/250
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda održat će se od 10. rujna 2019. do 19. rujna 2019. u 09.20 sati. Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda izvršit će se dana 19. rujna 2019.g. u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, u 09.30 sati, soba 211,  drugi kat,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb.
 
                                                        PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
 3.  VRSTA ROBE IZLOŽENA NA II. JAVNU PRODAJU, POČETNA PRODAJNA CIJENA, JAMČEVINA
 
            DOMAĆA ROBA – vozilo za registraciju (mjesto vozila – GP Bregana)
 
 
 
Naziv robe Jamčevina Početna cijena
Osobno vozilo: MERCEDES-BENZ A KLASA 160 Elegance (benzin)
  • 1598 ccm / 75 kW
  • Godina proizvodnje: 1998.
  • Broj šasije: WDB1680331J019300
  • Stanje putomjera: nepoznato
(Vozilo RH reg.oznaka)
450,00 kn 4.500,00  kn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jamčevina se uplaćuje isključivo uplatom gotovine na blagajni Područnog carinskog ureda Zagreb, Avenija Dubrovnik broj 11, II kat, soba 207 do 19. rujna 2019. do 09.15 sati.
 
Razgledavanje vozila moguće je dana 16. rujna 2019.g. od 12.00 – 13.00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 01 6511- 591 i 01 6511-592 Područni carinski ured Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilima.
 
Trošak prodaje za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kn (temeljem članka 120. stavak 4. Pravilnika o trošarinama NN 1/19).
 
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
 
 4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE  pod uvjetom da su  ispunili obrazac javne ponude  kao ponuditelji te priložili potrebne preslike dokumentacije. 
Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom „Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj: 415-01/18-02/250“ na adresu Područni carinski ured Zagreb, Avenija Dubrovnik br.11, 10000 Zagreb ili na obrascu ponude koji se nalazi u privitku oglasa.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osobe ponuditelja,
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. popis priloga uz ponudu i
6. potpis ponuditelja,
7. dokaz o uplati jamčevine.
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave ponuditelja,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
Rok za podnošenje ponuda je 19. rujna 2019. do 9.20 sati, a ponude pristigle nakon tog datuma i vremena neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka, te se po istom redoslijedu upisuju u odgovarajući upisnik. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao ponuda pristigla s zakašnjenjem. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja. 
Povjerenstvo postupak nadmetanja provodi otvaranjem i javni čitanjem dostavljenih ponuda na mjestu i u vrijeme objavljeno u oglasu, uz mogućnost prisustva ponuditelja koji su dali ponudu, osobno ili putem ovlaštenog zastupnika.

Ponuda koja nije podnijeta sukladno članku 112. Pravilnika (NN 1/19) neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz članka 112. st.2.toč.1 Pravilnika (NN 1/19).

U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja iz stavka 6. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana ovim Pravilnikom za postupak usmene javne dražbe.