II. Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za vozilo Područnog carinskog ureda Zagreb - CITROEN C5 2.0 HDI, 24.07. – 12.08.2020.

  • Slika /8711/Citroen C5 ZG.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Povjerenstvo za preuzimanju, smještaj, čuvanje, procjenu vrijednosti, prodaju, besplatnu dodjelu i uništavanje oduzetih predmeta Područnog carinskog ureda Zagreb sukladno Pravilniku o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo RH (NN 38/14 i 60/14) ovim putem poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za sljedeću domaću robu:
 
1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA II. JAVNU PRODAJU
 
       415-01/19-02/175
 
 
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda  provodit će se od 24. srpnja 2020. do 12. kolovoza 2020. godine do 09.15 sati.
Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršit će se u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, dana 12. kolovoza 2020. godine u 09.30 sati,  Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb.
Objava rezultata prikupljanja pisanih ponuda bit će 12. kolovoza 2020. godine na oglasnoj ploči  PCU Zagreb u 12.00 sati.
 
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA II. JAVNU PRODAJU, POČETNA PRODAJNA CIJENA, JAMČEVINA
 
    DOMAĆA ROBAvozilo za registraciju (mjesto vozila – Carinski ured Varaždin)
 
 
 
Naziv robe Jamčevina
10%
Procijenjena
vrijednost
Osobno vozilo: CITROEN C5 2.0 HDI (diesel)
  • 1997 ccm / 80 kW
  • Godina proizvodnje: 2004.
  • Broj šasije: VF7DERHZB76493179
  • Stanje putomjera: 533.045 km
      (vozilo RH reg.oznake)
 
 
 
 
 
 
 
510,00 kn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.100,00 kn
 
 
 
Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.

Vozilo se kupuje po modelu „viđeno kupljeno, bez garancije“.

Jamčevina u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Zagreb, broj IBAN HR1810010051784500183, model HR11 uz poziv na broj 30007-7277-00017519.

Razgledavanje vozila moguće je dana 10. kolovoza 2020. godine u vremenu od 09-10 sati uz prethodnu najavu  na telefon za informacije o javnoj prodaji 01 6511-591 i 01 6511 592 Područni carinski ured  Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
U prikupljanju pisanih ponuda  mogu sudjelovati PRAVNE I FIZIČKE OSOBE pod uvjetom da su priložili potrebnu dokumentaciju.
 
5. POSTUPAK PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom:  “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda 415-01/19-02/175, na adresu - Područni carinski ured Zagreb, Odjel za prodaju robe, Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb,  najkasnije do 21. srpnja 2020. do 09.15 sati.
 
Ponude pristigle nakon tog roka neće se uzeti u obzir i smatrat će se da nisu niti podnesene.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke: 
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime, te telefonski broj ovlaštene osobe),
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. roba za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i  otisak pečata tvrtke,
6. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine.
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to: 
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki.
 
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Zagreb.
 
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se telefonskim putem bez odlaganja osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
 
Kupac je dužan u roku od 15 dana od zaključenja javne prodaje uplatiti ponuđeni  iznos, a robu može preuzeti tek po uplati istog.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.