II. Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu iz Područnog carinskog ureda Rijeka – plovilo - model 1742 “ANKA”, 20.07. – 31.07.2020.

 • Slika /8686/ANKA glavna.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika

1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENO PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA:
 
     II. prodaja broj: 9/2020
     Referentni broj: 415-01/20-02/178
 
 
2.  PREDMET PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA:
 
       Plovilo bez motora, Model 1742 „ANKA“
 • godina proizvodnje: 1980.
 • dužina: 4,25 m
 • materijal gradnje: trup: plastika, pramčana površina: drvo
 
Plovilo se nalazi na suhom vezu u marini „Kukci“ Lipa 11, Kukci, Nova Vas i u vrlo je zapuštenom stanju sa oštećenjima drvene površine. Plastični trup je u dobrom stanju, neoštećen je ali neodržavan nekoliko godina.
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko je to potrebno.
Roba se može pogledati uz prethodnu najavu Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka na tel. 051/525-134, u radnim danima od 07.30 do 15.30 sati.
 
 
3.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA I VISINA JAMČEVINE:
 
Početna cijena za motornu brodicu iznosi =1.350,00 kn, bez davanja koja se plaćaju pri uvozu robe. Jamčevina iznosi =135,00 kn što je iznos od 10% početne prodajne cijene.
 
 
4.  VRSTA DAVANJA KOJE SE PLAĆA PRI PUŠTANJU ROBE U SLOBODAN PROMET:
 
Na postignutu cijenu obračunava se carina od 1,7% i PDV od 25%.
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
 
5. PODNOŠENJE PONUDA:
 
Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne cijene.
 
 
6. VISINA I NAČIN POLAGANJA JAMČEVINE
 
Jamčevina iznosi =135,00 kn što iznosi 10% od početne prodajne cijene.
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun:
Ministarstva financija, Područnog carinskog ureda Rijeka
IBAN: HR 9310010051784500191,
Model: HR11,
Poziv na broj fizičke osobe: 60003-7170-00000920
Poziv na broj pravne osobe: 60003-7129-00000920
 
 
7. MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDANJE ROBE
 
Plovilo se nalazi na suhom vezu u marini „Kukci“ Lipa 11, Kukci, Nova Vas.
 
 
8. ADRESA ZA DAVANJE PONUDE:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
Ne otvaraj - Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj 9/2020”, referentni broj:415-01/20-02/178,
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršiti će se od 20. do 31. srpnja 2020. u 9:00 sati.
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 31. srpnja 2020. godine u 10:00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, II. kat, soba 13.  Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
 
9. UPUTA O NAČINU PODNOŠENJA PONUDE:
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečačenim omotnicama preporučeno poštom ili dostavom na adresu s napomenom:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
Ne otvaraj - Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj 9/2020”, referentni broj:415-01/20-02/178,
 
ili na obrascu ponude koja se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
Ponuda mora sadržavati:
 
 1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj i e-mail ovlaštene osobe,
 2. Oznaku identifikacijske isprave 
 3. Naziv robe za koju se daje ponuda
 4. Visinu ponuđene cijene
 5. IBAN računa za povrat jamčevine
 6. U ponudi navesti popis priloga
 7. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 
 1. Preslika identifikacijske isprave
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 4. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
 
10. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA JE 31. srpnja 2020. u 09:00 sati.
 
Prikupljanje pisanih ponuda vršiti će se u vremenu od 20. do  31. srpnja 2020. godine u 9:00 sati.
 
 
11. MJESTO, DATUM I SAT JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 31. srpnja 2020. godine u 10:00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, drugi kat, soba 13.  Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
12. MOGUĆNOST PRISUSTVOVANJA PONUDITELJA KOD JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Ponuditelj može nazočiti otvaranju ponuda te jedino na taj način može podnijeti prigovor na provođenje postupka javne prodaje.
 
 
13. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda imeđu ponuda koje ispunjavaju uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, a odluka se unosi u Zapisnik. Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima navedenih najviših ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.
 
 
14. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
O provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude pisanim putem obavještava kupca.
Nazočnim ponuditeljima se pisano izvješće ne dostavlja.
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
 
15. ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovine (ostvarene prodajne cijene)
 
Jamčevina, u nominalnom iznosu bez prava obračuna kamata, uračunava se pri uplati ostatka iznosa do iznosa ostvarene prodajne cijene.
 
Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratiti će se jamčevina najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja postupka prodaje.
Jamčevina se ne vraća ponuditeljima koji su odustali od ponude prije zaključenja postupka prodaje.
 
Upis plovila u Hrvatski registar plovila:
 
-  osoba koja na javnoj dražbi kupi jedno od navedenih plovila, a koje je prethodno bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za upis u upisnik brodova, treba se javiti HRB-u koji će provesti ocjenu sukladnosti plovila sa zahtjevima Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama, te ukoliko je sve u redu, izdati Potvrdu o ispitivanju koja predstavlja dostatni dokument za upis plovila u upisnik;
 
-  osoba koja na javnoj dražbi kupi plovilo koje nije bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu tehničke prihvatljivosti treba provesti postupak ocjene sukladnosti nakon gradnje (PCA) kod jednog od prijavljenih tijela iz NANDO baze Europske unije, nakon provedenog PCA postupka prijavljeno tijelo izdaje Potvrdu o ispitivanju te pod svojom odgovornošću pločicu na kojoj se nalazi CE oznaka. Na taj način plovilo postaje prihvatljivo za upis u upisnik.
 
 
16. OSTALI PODACI ZA PROVEDBU PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka, bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave, ukoliko je to potrebno.
 
 
17. INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU PISANIH PONUDA
 
Obrazac ponude može se dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi Zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate javnih ponuda objavljuje na oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Rijeka odmah po završetku nadmetanja.
 
Ponude Povjerenstvo evidentira prema redoslijedu zaprimanja na način da se u Zapisnik naznačuje:
 • Redni broj, naziv ponuditelja te visinu ponuđene cijene
Ponude se do otvaranja pohranjuju prema Uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.