II. Javna prodaja neposrednom pogodbom pisanim ponudama za robu iz Područnog carinskog ureda Rijeka – WÜRTH pur pjena i akrilni kit u tubama

 • Slika /9267/pur1.jpg
 • Slika
 • Slika

1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENO PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA:
 
     II. prodaja broj: 18/2020
     Referentni broj: 415-01/20-02/284
 
 
2.  PREDMET PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA:
 
      WÜRTH proizvodi:
 • LOT-1: WÜRTH POWER PUR 50 750 ml, pur pjena u tubi za pištolj, 94 kom za =2.367,90 HRK,
 • LOT-2: WÜRTH PURLOGIC FAST 400 ml, pur pjena u tubi sa cjevičicom, 81 kom za =4.440,48 HRK,
 • LOT-3: WÜRTH ACRYLIC FILLER 310 ml, akrilni bijeli kit sa cjevčicom, 65 kom za =833,65 HRK ili
 • svi LOT-ovi zajedno, 240 kom za =7.642,03 HRK
 
WÜRTH tube sa pur pjenom i akrilnim kitom nalaze se pohranjeni u originalnoj ambalaži u Područnom carinskom uredu Rijeka.
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko je to potrebno.
 
 
3.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA I VISINA JAMČEVINE:
 
Početna cijena po LOT-ovim iznosi:
LOT-1 =2.367,00 HRK,
LOT-2 =4.440,48 HRK,
LOT-3 =833,65 HRK

ili iznos početne cijene za cjelokupnu ponudu navedenih WÜRTH proizvoda iznosi =7.642,03 HRK.
 
Ponude mora biti veća od 50% ponuđene cijene.
 
U početnoj cijeni uračunata su sva davanja; carina od 6,5% i PDV od 25% pa se po plaćanju postignute cijene, roba može staviti u slobodan promet.
 
 
4. VRSTA DAVANJA KOJA SE PLAĆAJU PRI PUŠTANJU ROBE U SLOBODAN PROMET:
 
U početnoj cijeni uračunata su sva davanja; carina od 6,5% i PDV od 25% pa se po plaćanju postignute cijene, roba može staviti u slobodan promet.
 
 
5. PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.
 
 
6. MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDANJE ROBE
 
Roba se može pogledati uz prethodnu najavu Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka na tel. 051/525-134, u radnim danima od 07.30 do 15.30 sati.
 
 
7. MJESTO DOSTAVE PONUDE I UPUTA PROVOĐENJA NEPOSREDNE POGODBE PISANOM PONUDOM:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
Ne otvaraj – javna prodaja br. 18/2020 WÜRTH”
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku na obrascu ponude koji se nalazi u prilogu oglasa, u zapečaćenoj omotnici preporučeno poštom ili dostavom na navedenu adresu ili se obrazac ponude može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
Obrazac ponude mora sadržavati:
 
 1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj i e-mail ovlaštene osobe),
 2. Naziv robe za koju se daje ponuda,
 3. Visinu ponuđene cijene,
 4. Potpis uz izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa,
 5. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 
 1. Preslika identifikacijske isprave,
 2. Ovjerena Punomoć kod javnog bilježnika za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 
 
8. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
 
     1. ožujka 2021. u 09:00 sati.
 
Ponude se evidentiraju prema redosljedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum I vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju tako da su nedostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka neposredne  pogodbe Povjerenstvo void zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve ujete iz oglasa I javno objavljuje ponudu koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.
Neće se prihvatiti ponuda koj ne sadrži tražene podatke I smatrati će se da nije podnesena.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi neposredne pogodbe i odabriu najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se pisanim putem ili e-poštom osim ako je kupac bio nazočan otvaranju ponuda.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom. Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.
 
Prikupljanje pisanih ponuda vršit će se u vremenu od 16. veljače do 1. ožujka 2021. godine u 9:00 sati.
 
 
9. MJESTO, DATUM I SAT JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 1. ožujka 2021. godine u 10:00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, drugi kat, soba 13.  Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
Ponuditelj može nazočiti otvaranju ponuda te jedino na taj način može podnijeti prigovor na provođenje postupka javne prodaje.
 
 
10. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicma Carinske uprave www.carina.gov.hr (link “Dražbe”) te se time ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi javne prodaje.
 
11. ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovine (ostvarene prodajne cijene)
 
Uplata iznosa najpovoljnije ponude vrši se na evidentni račun Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Rijeka
IBAN: HR 9310010051784500191
Model: HR 01 ili HR99
Poziv na broj za fizičke osobe: 60003-7170-00000220
Poziv na broj za pravne osobe: 60003-7129-00000220
 
Po uplati kupcu se izdaje odgovarajuća potvrda o uplaćenom iznosu i davanjima za puštanje robe u slobodan promet.