I. usmena javna dražba za robu Područnog carinskog ureda Rijeka- Motorna brodica-jahta „SAUDAGI”

Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Rijeka, Odjela za prodaju robe ovim putem poziva zainteresirana pravne osobe , fizičke osobe i fizičke osobe obrtnike na prvu usmenu javnu dražbu za robu: plovilo- motorna brodica imena „SAUDAGI”
 
1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU I BROJ PRODAJE:
 
            415-01/19-02/85    Broj prodaje: 6/2019
 
2MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE:
 
Usmena javna dražba održati će se 16. rujna 2019. godine u 10,30 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, Odjel prodaje robe,  polukat , soba br. 8, Riva Boduli 9.
 
Objava rezultata usmene javne dražbe biti će 16. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
3. VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE:
 
Plovilo–motorna brodica-jahta: SAUDAGI“, proizvođača CANTIERE NAVALE SAN LORENZO, model: San Lorenzo 19, god.proizvodnje 1984., dužine 19,49 m, dva (2) motora marke MAN, model: D2542MLE, snage 2 x 478 kW, serijski brojevi:595790/017 i 595790/01, država registracije Italija, broj trupa nepoznat.
 
 
  • Početna cijena: 618.868,40 HRK
 
  • (na postignutu cijenu obračunava se stopa carine od 0% i PDV od 25%)
 
  • Jamčevina: 10 % (61.886,84 HRK)
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun Područnog carinskog ureda Rijeka:
 
HR 93 100 1005 178 4500 191, model HR11, poziv na broj 60003-7277-00000319
 
Usmena javna dražba provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da u slučaju potrebe ishodi potrebne dozvole ili isprave.
 
Roba se može uz prethodnu najavu na tel. 051/525-134 ili 051/525-157 Područnog carinskog ureda Rijeka, Odjela za prodaju robe, Riva Boduli 9., Rijeka.
 
4. POSTUPAK  USMENE JAVNE DRAŽBE:
 
Usmenom javnom dražbom roba se prodaje ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu poziva za usmenu javnu dražbu.
Prije usmene javne dražbe ponuditelj Područnom carinskom uredu Rijeka, Odjelu za prodaju robe, prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa:
 
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki
5. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine
 
O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu- zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave.
Povjerenstvo vrši usmeno nadmetanje na način da Voditelj nadmetanja otvara nadmetanje, upoznaje ponuditelje s postupkom nadmetanja, određuje minimalno dizanje cijene za predmetnu robu dok za maksimalni iznos nema ograničenja. Voditelj nadmetanja  će nakon što prestane nadmetanje pozvati tri puta ponuđače da korigiraju ponudu. Nakon trećeg poziva  biti će  odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju Povjerenstvo unosi u zapisnik.
 
  • Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova smještaja plovila od dana kupnje na javnoj prodaji.