I Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za vozilo Područnog carinskog ureda Zagreb, VW GOLF IV 1.4 (benzin), 03.-15.01.2019.

  • Slika /dokumenti/Drazbe/6316/IMG_20190102_163534.jpg
  • Slika
  • Slika

1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA I JAVNU PRODAJU

   415-01/18-02/239

2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Prikupljanje pisanih ponuda održati će se od 03. siječnja 2019.g. do 15. siječnja 2019. godine u 09.20 sati. Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda izvršiti će se dana 15. siječnja 2019.g. u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, u 09.30 sati, soba 211,  drugi kat,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb.

PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

3. VRSTA ROBE IZLOŽENA NA I JAVNU PRODAJU, POČETNA PRODAJNA CIJENA, JAMČEVINA

DOMAĆA ROBA – vozilo za registraciju ili za dijelove (mjesto vozila – bivši GP Bregana)

 
Naziv robe Jamčevina Početna cijena
Osobno vozilo: VW GOLF IV 1.4 (benzin)
  • 1390 ccm / 55 kW
  • Godina proizvodnje: 1998.
  • Broj šasije: WVWZZZ1JZXB089157
  • Stanje putomjera: nepoznato
(Vozilo RH reg.oznaka)
680,00 kn 6.800,00  kn
 
 

Jamčevina se uplaćuje isključivo uplatom gotovine na blagajni Područnog carinskog ureda Zagreb, Avenija Dubrovnik broj 11, II kat, soba 207 do 15. siječnja 2019.g. do 09.15 sati.
 
Razgledavanje vozila moguće je dana 11. siječnja 2019.g. od 12.00 – 13.00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 01 6511- 591 i 01 6511-592 Područni carinski ured Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilima.
 
Trošak prodaje za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kn (temeljem članka 187. stavak 4. Pravilnika o trošarinama NN 1/17).
 
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.

4. UVJETI SUDJELOVANJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda  mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE  pod uvjetom da su  ispunili obrazac javne ponude  kao ponuditelji te priložili potrebne preslike dokumentacije.

Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.

5. POSTUPAK PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom „Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj: 415-01/18-02/239“ na adresu Područni carinski ured Zagreb, Avenija Dubrovnik br.11, 10000 Zagreb ili na obrascu ponude koji se nalazi u privitku oglasa.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe)
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
3. o robi za koju se daje ponuda
4. visinu ponuđene cijene
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:

1. presliku identifikacijske isprave
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
4. izvod iz sudskog registra tvrtki
5. preslik uplate jamčevine
 
Rok za podnošenje ponuda je 15. siječnja 2019.g. do 9.20 sati, a ponude pristigle nakon tog datuma i vremena neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Zagreb.

Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.

Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.

U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.