I. Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu Područnog carinskog ureda Zagreb, 10.12.- 19.12.2019.

Povjerenstvo za preuzimanju, smještaj, čuvanje, procjenu vrijednosti, prodaju, besplatnu dodjelu i uništavanje oduzetih predmeta  Područnog carinskog ureda Zagreb sukladno Pravilniku o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo RH (NN 38/14 i 60/14) ovim putem poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za sljedeću domaću robu.
 
1.   REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

        415-01/19-02/880

 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Prikupljanje pisanih ponuda  provodit će se od 10.  do 19. prosinca 2019. godine do 0915 sati.
Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršit će se u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb, soba 211, u 0920 sati.
Objava rezultata prikupljanja pisanih ponuda bit će 19. prosinca 2019. godine na oglasnoj ploči  PCU Zagreb u 1100 sati.

 
                                                                PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU, POČETNE PRODAJNE CIJENE I JAMČEVINE U KUNAMA

                                                           DOMAĆA ROBA - I. PRODAJA
 
Naziv robe Jamčevina Početna cijena
 
R. BR. 1 RAZNO VINO I PJENUŠCI U BOCAMA
70,00 700,00
 
R. BR. 2 RABLJENI ELEKTROMOTORI I REDUKTORI
180,00 1.800,00
 
 
 
 
 
 
Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.)  U tablici je ispisana radi orijentacije: jamčevina, te početna prodajna cijena u kunama.
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Zagreb, broj IBAN HR1810010051784500183 model HR11 uz poziv na broj 30007-7277-00088019.
 
Razgledavanje robe moguće je u utorak 17. prosinca 2019. godine u vremenu od 12-13  sati u carinskom skladištu Jankomir uz obveznu prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  01 6511-592 i 01 6511-591 Područni carinski ured  Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
U prikupljanju pisanih ponuda  mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE.
 
Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda, roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom:
“Ne otvaraj -  Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda 415-01/19-02/880  na adresu Područni carinski ured Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb,  a može se i osobno predati u sobu 211 Područnog carinskog ureda Zagreb najkasnije do 19. prosinca 2019. godine do 0915 sati.
 
Ponude pristigle nakon tog roka neće se uzeti u obzir i smatrat će se da nisu niti podnesene.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude,
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. roba za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i  otisak pečata tvrtke,
6. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1.presliku identifikacijske isprave,
2.punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki.
 
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Zagreb.
 
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se telefonskim putem bez odlaganja osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
 
Kupac je dužan u roku od 15 dana od zaključenja javne prodaje uplatiti ponuđeni  iznos, a robu može preuzeti tek po uplati istog.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
 
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.