I.Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu Područnog carinskog ureda Rijeka – MOTORNA BRODICA “LISA”, 16.10. – 31.10.2019.

Slika /8038/LISA brodica.jpg
1.REDNI BROJ I GODINA OGLAŠENOG POSTUPKA ZA  PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA:
 
          PCU Rijeka - prodaja broj: 17/2019
 
          Referentni broj: 415-01/19-02/504
   
 
2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE:
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 16.10. 2019. u 9:00 sati do 31.10. 2019. godine u 9:00 sati.
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 31. listopada 2019. godine u 09:15 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, prvi kat, soba 8.  Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
 
3.  VRSTA ROBE IZLOŽENE ZA JAVNU PRODAJU:
 
          Motorna brodica-jahta naziva „LISA“
 
 • Proizvođač: Trojan
 • Model: 36/3- Cabin
 • Dužina: 11.80 m., širina 3.98 m.
 • Godina proizvodnje: 1970.
 • dva CHRYSLER motora (snage 2 X 133 kW)
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko je to potrebno.
 
Roba se može pogledati uz prethodnu najavu Odjelu za prodaju robe. na tel. 051/525-134 ili 051/525-156
 
 
4.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE  ZA JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA I VISINA JAMČEVINE:
 
Početna cijena za motornu brodicu iznosi 23.200,00 HRK, jamčevina iznosi 2.320,00 HRK što iznosi 10% od početne prodajne cijene.
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun Područnog carinskog ureda Rijeka HR 93 100 1005 178 4500 191, model HR11, poziv na broj 60003-7277-00000419.
 
Na postignutu cijenu obračunava se carina od 1,7% i PDV od 25%.
 
 
5. PODNOŠENJE PONUDA:
 
Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom:
 “Ne otvaraj - Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj17/2019”, referentni broj:415-01/19-02/504
 
na adresu Područni carinski ured Rijeka, Riva Boduli 9, 51000 Rijeka, ili na obrascu ponude koja se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 29, treći kat, tel. 051/525-134,ili na e- mail:  
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 1. O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
 2. Oznaku identifikacijske isprave, 
 3. Određenje robe za koju se daje ponuda,
 4. Visinu ponuđene cijene,
 5. O broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine,
 6. Popis priloga uz ponudu,
 7. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene:Uz ponudu moraju biti priložene:
 1. Preslika identifikacijske isprave,
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 4. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.

 
Rok za podnošenje ponuda je: 31.10.2019. u 09:00 sati.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja te se upisuju u odgovarajući upisnik na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja. 
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj kao kupac obaviještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.
 
Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova smještaja plovila od dana kupnje na javnoj prodaji.