Prijelazna pravila o podrijetlu primjenjiva na pan-Euro-mediteranskom području (PEM)

Europska unija u postupku je izmjene 21 protokola o podrijetlu unutar pan-Euro-mediteranskog područja (PEM) provedbom prijelaznog skupa pravila o podrijetlu. Alternativna, odnosno prijelazna pravila se primjenjuju paralelo s pravilima Regionalne konvencije te izvoznici mogu birati hoće li izdati dokaz o podrijetlu temeljem PEM Regionalne konvencije, Prijelaznih pravila ili temeljem oba seta pravila (uz uvjet da zadovoljavaju konkretna propisana pravila stjecanja podrijetla). Alternativna pravila će se primjenjivati na bilateralnoj osnovi do donošenja revidirane Regionalne konvencije.

Nova pravila, koja je podržala većina ugovornih stranaka PEM-a, sadržavaju znatan broj poboljšanja i pojednostavnjenja u usporedbi s postojećim pravilima PEM Konvencije te predstavljaju suvremena pravila koja odražavaju trgovinsku realnost vremena u kojem se nalazimo.

Do objave svih donesenih odluka, DG TAXUD preporučuje da se, ako je potrebno, pozove na sadržaj primjenjivih pravila o podrijetlu u relevantnoj Odluci Vijeća EU -a objavljenoj na stranicama Vijeća EU -a.
Zbog lakšeg snalaženja i razumijevanja načina na koji će se dva skupa pravila o podrijetlu primjenjivati u praksi napravljene su Smjernice o prijelaznim pravilima PEM-a koje se nalaze na Službenim stranicama Europske komisije.  

S obzirom na primjenu prijelaznih pravila, u TARIC su uvedene dvije nove šifre koje se počinju primjenjivati od 1. rujna 2021. i to: 
 
  • U075 za potvrde o prometu robe EUR. 1 (pod uvjetom da je u polju 7 navedena napomena „Transitional Rules ”) u kontekstu PEM prijelaznih pravila o podrijetlu i
  • U076 za izjave o podrijetlu (pod uvjetom da se u izjavi navodi „prema prijelaznim pravilima o podrijetlu”) u kontekstu PEM prijelaznih pravila o podrijetlu, bez obzira na vrijednost pošiljke ili vrstu izvoznika.