Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda na neposrednu pogodbu za robu Područnog carinskog ureda Split – 3. krug – priključci za slavinu/mesing 700 kom, 23.02. – 03.03.2021.


Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva i fizičke osobe - obrti za dostavom pisanih ponuda na neposrednu pogodbu za- priključci za slavinu/mesing 700 kom
 
 
 
1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
        415-01/20-02/544
 
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 23. veljače 2021. godine do 03. ožujka 2021. godine u 1000 sati.
Čitanje pristiglih ponuda na neposrednu pogodbu za prodaju će se izvršiti u prostorijama Područnog carinskog ureda Split 03. ožujka 2021. godine u 1015 sati, Kopilica 47a,  21000 Split.
Rezultat prikupljanja javnih ponuda bit će objavljen na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE

     STRANA ROBA
 
 
       (mjesto robe – Split, Kopilica 47a)
 
 
 
          Početna cijena - ukupno   1.500,00 HRK + davanja (carina 2,2% + PDV)
 
            
Napomena: ponuda kod NEPOSREDNE POGODBE ne smije biti manja od 50% procijenjene vrijednosti (za neposrednu pogodbu nije potrebno uplatiti jamčevinu).
 
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije.
        -Priključci za slavinu/mesing 700 kom, stopa carine 2,2%
 
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021 316 145, Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe,  Kopilica 47a, 21000 Split.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponude mogu  podnijeti pravne i fizičke osobe - obrti.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/20-02/544“, na adresu Područni carinski ured Split, Kopilica 47a, 21000 Split.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
- O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
- Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
- Visinu ponuđene cijene,
- Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
-Preslika identifikacijske isprave,
-Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
-Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 03. ožujka  2021. u 10:00 sati.
 
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka.

Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.

Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.