Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za I. javnu prodaju za robu Područnog carinskog ureda Osijek - proteini, energetske pločice, vitamini, fitnes rukavice i sportski pripravci, 01.03. – 05.03.2021.


1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
 
     415-01/21-02/50


 2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE 

Prikupljanje pisanih ponuda  održat će se od 01. do 05. ožujka  2021. godine u 10.00 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 08. ožujka 2021. u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek, u 10.00 sati, Cara Hadrijana 11,  31000 Osijek.
Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda bit će 08. ožujka 2021. na oglasnoj ploči  PCU Osijek u 1200 sati.
 
 
                                                         PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU, POČETNE PRODAJNE CIJENE, JAMČEVINE
 
              DOMAĆA ROBA – proteini, energetske pločice, vitamini, fitnes rukavice i sportski pripravci
 
                                     (mjesto smještaja robe RGP Županja most)
 
40 komada whei proteina 90 raznih okusa pakiranja 2,5 kg, jedinične cijene 120,00 kn, ukupno: 4.800,00 kn,
 
19 komada whei proteina 80 raznih okusa pakiranja 2,5 kg, jedinične cijene 100,00 kn, ukupno: 1.900,00 kn,
 
8 komada impact whey proteina raznih okusa pakiranja 5 kg, jedinične cijene 200,00 kn,  ukupno: 1.600,00 kn,
 
12 komada impact whey proteina raznih okusa pakiranja 2,5 kg, jedinične cijene 100,00 kn,  ukupno: 1.200,00 kn,
 
4 komada whey protein kanta 5 kg, jedinične vrijednosti 200,00 kn, ukupno: 800,00 kn,
 
2 komada whey protein profesional pakiranje 2,35 kg, jedinične vrijednosti 100,00 kn,  ukupno: 200,00 kn,
 
3 komada whey Gold standard pakiranje 2,27 kg, jedinična cijena 100,00 kn, ukupno: 360,00 kn,
 
3 komada protein Mass pakiranje 5,45 kg, jedinična cijena 120,00 kn, ukupno: 360,00 kn,
 
315 komada Creatine monohidrate pakiranje 250 grama, jedinična cijena 10,00 kn,  ukupno: 3.150,00 kn,
 
23 komada Omega 3 esential pakiranje 90 komada, jedinična cijena 12,00 kn, ukupno: 276,00 kn,
 
20 komada BCA vitamini pakiranje 1 kg, jedinična cijena 70,00 kn, ukupno: 1.400,00 kn,
 
10 komada Glutamine BCA vitamini pakiranje 500 grama, jedinična cijena 35,00 kn,  ukupno: 350,00 kn,
 
9 komada vitamini Ultiman pakiranje 240 komada, jedinična cijena 50,00 kn, ukupno: 450,00 kn,
 
65 pari fitnes Gloves rukavica, jedinična cijena 10,00 kn,    ukupno: 650,00 kn.
 
 
 
Sveukupna vrijednost robe je utvrđena u iznosu od 17.496,00 kn, što je ujedno i početna cijena.
 
Jamčevina u iznosu od 10% početne vrijednosti robe se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Osijek na broj računa primatelja HR7610010051784500206, s pozivom na broj model HR11 70009-7102-00005021  do 05. ožujka 2021. do 10,00 sati.
 
Razgledavanje robe moguće je od 01. do 05. ožujka 2021. godine od 9.00 – 10.00 sati uz prethodnu najavu  na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031-587-118 ili 031/593-168 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe,  Cara Hadrijana 11, 31 000 Osijek, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o robi. Roba se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE -OBRTNICI pod uvjetom da su  priložili potrebnu dokumentaciju. 

Napomena: Kada se upisuje ponuda - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.
 
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: „Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za I. javnu prodaju 415-01/21-02/50“ na adresu Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana br.11, 31000 Osijek.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i  otisak pečata tvrtke,
6. broj računa ponuditelja za povrat jamčevine.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2.punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki ili obrtnog registra,
5.preslik uplate jamčevine.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 08. ožujka 2021.  do 10.00 sati.
 
 
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.
 
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka.

Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Osijek.
 
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
 
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.