III. usmena javna dražba za robu iz Područnog carinskog ureda Rijeka – plovilo-gliser “Sunseeker 50, Superhawk” – “Gloria/Bluemoon”20.7.-3.8.2020.

 
1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENA USMENA JAVNA DRAŽBA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA:
 
III. usmena javna dražba broj: 16/2019
Referentni broj: 415-01/19-02/635 
 
2.  PREDMET USMENE JAVNE DRAŽBE:
 
Motorna brodica-jahta „Sunseker 50 Superhawk „GLORIA/BLUEMOON“
  • marka plovila Sunseeker 50 Superhawk
  • godina proizvodnje: 1992.
  • dužina: 15,20 m, širina 3,60 m.
  • ugrađeni motori marke MAN 2x555 kW diesel
Plovilo se nalazi u ACI marini Ičići na suhom vezu te je prema ocjeni procjenitelja, koja je izrađena 14. siječnja 2019., u dotrajalom je stanju i nije se koristilo nekoliko godina.
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko je to potrebno.
Roba se može pogledati uz prethodnu najavu Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka na tel. 051/525-134, u radnim danima od 07.30 do 15.30 sati
 
3.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA USMENU JAVNU DRAŽBU I VISINA JAMČEVINE:
 
Početna cijena za motornu brodicu iznosi =233.326,22 HRK, bez davanja koja se plaćaju pri uvozu robe. Jamčevina iznosi =23.332,62 HRK što je iznos od 10% početne prodajne cijene.
4.  VRSTA DAVANJA KOJE SE PLAĆA PRI PUŠTANJU ROBE U SLOBODAN PROMET:
 
Na postignutu cijenu obračunava se carina od 1,7% i PDV od 25%.
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
5. PODNOŠENJE PONUDA:
 
Usmenoj javnoj dražbi mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne cijene.
 
6. VISINA I NAČIN POLAGANJA JAMČEVINE
 
Jamčevina iznosi =23.332,62 HRK što iznosi 10% od početne prodajne cijene.
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun:
Ministarstva financija, Područnog carinskog ureda Rijeka
IBAN: HR 9310010051784500191,
Model: HR11,
Poziv na broj fizičke osobe: 60003-7170-00000719
Poziv na broj pravne osobe: 60003-7129-00000719
 
7. MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDANJE ROBE
 
Plovilo se nalazi na suhom vezu u ACI Marina Ičići
 
Upis plovila u Hrvatski registar plovila:
- osoba koja na javnoj dražbi kupi jedno od navedenih plovila, a koje je prethodno bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za upis u upisnik brodova, treba se javiti HRB-u koji će provesti ocjenu sukladnosti plovila sa zahtjevima Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama, te ukoliko je sve u redu, izdati Potvrdu o ispitivanju koja predstavlja dostatni dokument za upis plovila u upisnik;
 
-  osoba koja na javnoj dražbi kupi plovilo koje nije bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu tehničke prihvatljivosti treba provesti postupak ocjene sukladnosti nakon gradnje (PCA) kod jednog od prijavljenih tijela iz NANDO baze Europske unije, nakon provedenog PCA postupka prijavljeno tijelo izdaje Potvrdu o ispitivanju te pod svojom odgovornošću pločicu na kojoj se nalazi CE oznaka. Na taj način plovilo postaje prihvatljivo za upis u upisnik.
 
 
 
 
 
8. UPUTE ZA PROVEDBU USMENE JAVNE DRAŽBE USLJED PANDEMIJE COVID-19 VIRUSA
 
Poradi sprječavanja širenja infekcije, potrebno je osigurati fizički razmak među kupcima i djelatnicima koji provode usmenu javnu dražbu.
Prostorno će se osigurati razmak od minimalno dva metra između kupaca te djelatnika koji provode usmenu javnu dražbu.
Na ulazu u prostor biti će omogućena dezinfekciju ruku kupcima.
Broj kupaca ograničen je na 15 osoba na 100 m2 prostora.
Poradi mogućeg većeg broja kupaca potrebno je nošenje maski za lice.
 
9. MJESTO I UPUTA PROVOĐENJA USMENE JAVNE DRAŽBE:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
 
31. srpnja 2020. u 10.00 sati, soba 13
 
Usmenom javnom dražbom roba se prodaje ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu poziva za usmenu javnu dražbu.
 
Oglas za usmenu javnu dražbu oglašen je od 20. srpnja do 3. kolovoza 2020. na web www.carina.gov.hr link „dražbe“
 
Za usmenu javnu dražbu moraju biti priložene:
 
  1. Preslika identifikacijske isprave
  2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
  3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
  4. Izvod iz sudskog registra za tvrtke
  5. Broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine
 
O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu- zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
Povjerenstvo provodi dražbu na mjestu i u vrijeme objavljeno u oglasu uz provjeru prisutnosti osoba s popisa ponuditelja odnosno oni koji su ispunili uvjete da sudjeluju kao ponuditelji na dražbi.
 
Na početku dražbe Povjerenstvo obavještava ponuditelje da svojom prisutnošću potvrđuju prihvaćanje oglašenih uvjeta dražbe te da imaju pravo izjavljivati prigovore na tijek dražbe zaključno do završetka dražbe. Povjerenstvo se o prigovorima izjašnjava odmah što unosi u zapisnik.
 
Povjerenstvo vrši usmeno nadmetanje na način da Voditelj nadmetanja otvara nadmetanje, upoznaje ponuditelje s postupkom nadmetanja, određuje minimalno dizanje cijene za predmetnu robu dok za maksimalni iznos nema ograničenja. Voditelj nadmetanja  će nakon što prestane nadmetanje pozvati tri puta ponuđače da korigiraju ponudu. Nakon trećeg poziva  biti će  odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju Povjerenstvo unosi u zapisnik.
 
Zapisnik potpisuje Povjerenstvo te u slučaju da je dražba uspjela i kupac. Potpisivanjem zapisnika dražba se smatra izvršenom. Iznimno, dražba se smatra završenom i ako ponuditelj odbije potpisati zapisnik, napusti dražbu ili se na drugi način iz njezinog ponašanja može zaključiti da odbija potpisati zapisnik, što će se navesti u zapisniku kao i razlozi zbog čega je potpis zapisnika uskraćen.
 
Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova smještaja plovila od dana kupnje na javnoj prodaji.
 
Ostale informacije mogu se dobiti Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
10. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI USMENE JAVNE DRAŽBE I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave, www.carina.gov.hr i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi usmene javne dražbe i odabiru najpovoljnije ponude.
 
11. ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovnine (ostvarene prodajne cijene) te uplatiti iznos pripadajućih davanja na kupovninu, koja su navedena za puštanje robe u slobodan promet.
Po ispunjenju obveza kupcu će se izdati odgovarajuća potvrda o provedenoj dražbi.
 
Jamčevina, u nominalnom iznosu bez prava obračuna kamata, uračunava se pri uplati ostatka iznosa do iznosa ostvarene prodajne cijene - kupovnine.
 
Sudionicima usmene javne dražbe jamčevina će se vratiti najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana završetka dražbe.
Jamčevina se ne vraća ponuditeljima koji:
- nisu pristupili dražbi,
- nisu na propisan način sudjelovali na dražbi (koja je napustila prostor dražbe prije završetka dražbe, koja nije ponudila iznos veći od početne prodajne cijene zbog čega dražba nije uspjela te koja je izjavila prigovor, a nije potpisala zapisnik
- nisu potpisali zapisnik ili nisu ispunili obveze plaćanja kupovnine i ostalih davanja za puštanje robe u slobodan promet.
- nisu prema ocjeni Povjerenstva utjecali i onemogućili pravilan tijek i završetak dražbe
 
Objava oglasa o javnoj prodaji usmenom javnom dražbom stupa na snagu 20. srpnja 2020. godine.
Novosti ili informacije – ovisno o stupnju posjećenosti, gdje će informaciju vidjeti veći broj korisnika, ili grupa oglasi – kriterij –vidljivost sadržaja u odnosu na pretraživače i dostupnost informacije.