Zaštita osobnih podataka

U svim zemljama Europske unije 25. svibnja 2018. stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Osnovna svrha ove uredbe je veća zaštita  pojedinaca i njihovih osobnih podataka.
Ministarstvo financija, Carinska uprava, kao tijelo državne uprave, dužna je primjenjivati Opću uredbu o zaštiti podataka, te se pridržavati svih načela i pravila propisanih Uredbom.

Obrađujemo osobne podatke ispitanika u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679,  Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.), Zakon o carinskoj službi (NN br. 68/2013, 30/2014, 115/2016) i drugi zakoni i posebni propisi kojima se reguliraju pojedina postupanja u okviru nadležnosti Carinske uprave (npr. Zakon o općem upravnom postupku, Prekršajni zakon, Zakon o upravnom sporu, Stečajni zakon, Ovršni zakon i dr.).).

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se pomoću tog podatka može identificirati na osnovi identifikacijskog broja (OIB-a), imena i prezimena i adrese stanovanja, e-mail adrese, podataka o stručnoj kvalifikaciji, radnom mjestu, bankovnim računima, kreditnoj zaduženosti i sl. Svaka fizička osoba u Hrvatskoj, bez obzira na državljanstvo ili prebivalište, ima pravo na zaštitu osobnih podataka. Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Isto tako, obrađujemo osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti. Osobne podatke obrađujemo samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonite svrhe obrade.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA
Aleksandera von Humboldta 4a
10000 Zagreb

 
Zahtjev koji se podnosi Carinskoj upravi mora biti uredno popunjen i potpisan. Isto tako, kao dokaz o identitetu, s ciljem sprječavanja neautorizirane obrade osobnih podataka potrebno je priložiti presliku identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica).

Zahtjev se može uputiti Carinskoj upravi na sljedeći način:
 
  •  redovnom poštom na adresu:
 
           MINISTARSTVO FINANCIJA
           CARINSKA UPRAVA
           n/p službenika za zaštitu podataka
           Aleksandera von Humboldta 4a
          10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 
  • elektroničkom poštom na adresu: zastita.podataka@carina.hr
 
U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao, pozvat ćemo istog da uočeni nedostatak u zahtjevu otkloni. Ostvarivanje navedenih prava ispitanika biti će omogućeno u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.
 
VAŽNA NAPOMENA:
 
Carinska uprava dužna je odgovoriti podnositelju Zahtjeva načelno bez iznošenja pojedinosti o konkretnom predmetu.
 
Podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva ulica 14 (u nastavku teksta: AZOP).
Obavještavamo vas da AZOP-u možete podnijeti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom Vaših osobnih podataka.