Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.
 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu financija, Carinskoj upravi. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
 
  • na adresu Ministarstva financija, Carinske uprave, Alexandera von Humboldta 4a, 10000 Zagreb; na osobnost službenika za informiranje
  • putem e-mail -a: javnost@carina.hr
  • na broj faksa: 01/ 6211 011 ili
  • donijeti osobno u pisarnicu Carinske uprave radnim danom od 9:00 do 15:00 sati (prizemlje, javiti se prvo na portu Središnjeg ureda)

Službenik za informiranje: Marin Amižić - za dodatne informacije kontaktirajte službenika za informiranje na broj telefona: 021/342 - 117


Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Ministarstvo financija, Carinska uprava ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade troškova dostave informacija na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.) (pogledati pod pridruženi dokumenti).

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.


Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.