Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. javnu prodaju 393 boca fluoriranog plina, 22.05. – 29.05.2024.


Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Osijek ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva  na II. javnu prodaju prikupljanjem pisanih ponuda za plin u bocama.
 
1.REFERENTNI BROJ POZIVA ZA II. JAVNU PRODAJU
   
      415-03/23-02/1182
 
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršiti će se od 22. do 29. svibnja 2024. godine do 1000 sati. Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek dana 29. svibnja 2024. godine u 1015 sati, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek.  
 
 
 3.  VRSTA, CIJENA ROBE I OBAVIJEST O JAMČEVINI ZA ROBU IZLOŽENU ZA I JAVNU PRODAJU
 
393 boca fluoriranog plina, ukupne težine 4.873,60 kg, odnosno 217 komada boca sa plinom 134 A, 44 komad boca plina 410 A, 89 komada boca plina 404 A, 1 boca plina 406 A, 26 komada boca plina 407 C, 14 komada boca plina R32, 1 boca plina CO2 i 1 boca plina R 600 A
ukupne vrijednosti u iznosu od  10.611,00 EUR-a odnosno u iznosu od 27,00 EUR-a pojedinačno po boci plina.
 
Fluorirani plin smješten je u prostorima PCU Osijek, na adresi u Osijeku, Cara Hadrijana 11.
 
Razgledavanje robe moguće je od  22. do 29. svibnja 2024. godine od 9,00 do 10,00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031/593-100 i 031/587-118 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe, Cara Hadrijana 11, Osijek.   
 
Jamčevina u iznosu od 10% početne vrijednosti robe se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Osijek na broj računa primatelja HR7610010051784500206, s pozivom na broj model HR11 70009-7226-00118223 (za pravnu osobu) te s pozivom na broj model  HR11 70009-7277-00118223 (za fizičku osobu-obrtnika) do 29. svibnja 2024.g  do 10,00 sati.

U slučaju prihvaćanja ponude iznos će biti uplaćen na evidentni račun područnog carinskog ureda Osijek na broj računa primatelja HR7610010051784500206, s pozivom na broj model HR11 70009-7102-00118223 (za pravnu osobu) te s pozivom na broj model  HR11 70009-7153-00118223 (za fizičku osobu i fizičku osobu-obrtnika)
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.
 
Kupac mora biti registriran u nacionalne registre te F-gas registar koji vodi Europska komisija na DG Clima Portalu.
 
Kupac je dužan kupljeni plin izvesti u treće zemlje pod carinskim nadzorom uz svu potrebnu dokumentaciju.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: „Ne otvaraj- za javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. javnu prodaju 415-03/23-02/1182“ na adresu - Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek.
 
Ponude mogu  podnijeti pravne osobe.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, ili elektronski.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
-O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
-Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
-Visinu ponuđene cijene,
-Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
-Preslika identifikacijske isprave,
-Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
-Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa,
-Dokaz o ispunjavanju svih uvjeta iz točke 3.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.