III. Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu iz Područnog carinskog ureda Rijeka – krovna izolacija, 20.05. – 27.05.2024.

1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENO PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA:
 
   III. prodaja referentni broj: 415-01/23-02/111
 
 
2.  PREDMET PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA:
 
Bauder Smaragd role krovne folije hidroizolacije za ravni krov 5.000mm x 1.000mm x 5,2mm, 20 kom
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno - kupljeno” bez garancije.
Roba se može pogledati uz prethodnu najavu Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka na tel. 051/525-134, u radnim danima od 07.30 do 15.30 sati
 
 
3.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA I VISINA JAMČEVINE:
 
Početna vrijednost za sve navedene predmete prodaje sa svim carinskim davanjima zajedno iznosi =495,87 Euro
 
R. br. Naziv artikla  kom Cijena za kom Euro Osnovna cijena Euro Carina % Carina Euro Cijena + carina Euro PDV 25% PDV Euro Ukupno Euro
1 Bauder Smaragd krovna folija hidoizolacije 20 18,62 372,48 6,5 24,21 396,70 25 99,17 495,87
  Sveukupno Euro: 20   372,48   24,21     99,17 495,87
 
 
4. PODNOŠENJE PONUDA:
 
Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne cijene.
 
 
5. VISINA I NAČIN POLAGANJA JAMČEVINE
 
Jamčevina iznosi:=49,59 Euro
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun:
Ministarstva financija, Područnog carinskog ureda Rijeka
IBAN: HR 9310010051784500191,
Model: HR11 ili HR99,
Poziv na broj fizičke osobe: 60003-7277-00011123
Poziv na broj pravne osobe: 60003-7226-00011123
 
 
6. MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDANJE ROBE
 
Područni carinski ured Rijeka, Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
 
7. ADRESA ZA DAVANJE PONUDE:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
Ne otvaraj - ponuda za javnu prodaja - Bauder”
 
 
8. UPUTA O NAČINU PODNOŠENJA PONUDE:
 
Ponuda se nalazi uz javni oglas u rubrici „Dokumenti” te se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenoj omotnici preporučeno poštom ili direktnom dostavom na navedenu adresu u radno vrijeme, na obrascu ponude koji se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
Ponuda mora sadržavati:
 
 1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj i e-mail ovlaštene osobe),
 2. Oznaku identifikacijske isprave,
 3. Naziv robe za koju se daje ponuda,
 4. Visinu ponuđene cijene,
 5. IBAN računa za povrat jamčevine,
 6. U ponudi navesti popis priloga,
 7. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 
 1. Preslika identifikacijske isprave,
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 4. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
 
9. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
 
Prikupljanje pisanih ponuda vršit će se u vremenu od 20. do 27. svibnja 2024. godine u 9:00 sati.
 
 
10. MJESTO, DATUM I SAT JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 27. svibnja 2024. godine u 10:00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, drugi kat, soba 13.  Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
 
11. MOGUĆNOST PRISUSTVOVANJA PONUDITELJA KOD JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Ponuditelj može nazočiti otvaranju ponuda te jedino na taj način može podnijeti prigovor na provođenje postupka javne prodaje
 
 
12. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda imeđu ponuda koje ispunjavaju uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, a odluka se unosi u Zapisnik. Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima navedenih najviših ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.
 
 
13. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
O provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude pisanim putem obavještava kupca.
Nazočnim ponuditeljima se pisano izvješće ne dostavlja.
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
 
14. ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovine (ostvarene prodajne cijene)
 
Jamčevina, u nominalnom iznosu bez prava obračuna kamata, uračunava se pri uplati ostatka iznosa do iznosa ostvarene prodajne cijene.
 
Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratiti će se jamčevina najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja postupka prodaje.
 
Jamčevina se ne vraća ponuditeljima koji su odustali od ponude prije zaključenja postupka prodaje.
 
 
15. OSTALI PODACI ZA PROVEDBU PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno - kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka, bez garancije.
 
 
16. INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU PISANIH PONUDA
 
Obrazac ponude može se dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi Zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate javnih ponuda objavljuje na oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Rijeka odmah po završetku nadmetanja.
 
Ponude Povjerenstvo evidentira prema redoslijedu zaprimanja na način da se u Zapisnik naznačuje:
 
-Redni broj, naziv ponuditelja te visinu ponuđene cijene.
 
Ponude se do otvaranja pohranjuju prema Uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.