Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za IV. javnu prodaju neposrednom pogodbom, za robu Područnog carinskog ureda Osijek – kočioni diskovi, 20.05. – 27.05.2024.


1.REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   415-03/24-02/101
 
   
2.MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda održat će se od 20. svibnja do 27. svibnja 2024 godine do 10 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 27. svibnja 2024 godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek u 10,30 sati, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek.
Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda bit će 27. svibnja 2024. godine na oglasnoj ploči  PCU Osijek u 12,00 sati.
 
                    
                                 PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

 
3.  VRSTA ROBE IZLOŽENA NA IV. JAVNU PRODAJU NEPOSREDNOM POGODBOM, POČETNE PRODAJNE CIJENE
 
                                        STRANA ROBA:
                     Roba SMJEŠTENA: PCU OSIJEK
 
  • Kočioni diskovi, u količini od  4 komada ( 2 seta)
Ukupne vrijednosti robe 321,02 €
 
Kupac ne smije ponuditi cijenu koja je manja od polovine (50%) navedene početne cijene za IV. neposrednu pogodbu i nije potreba uplata jamčevine.
 
Roba se prodaje po principu „viđeno - kupljeno, bez garancije“ te se isključuju svi elementi prigovora zbog stvarnih ili pravnih nedostataka.
 
Razgledavanje robe moguće je od 20. svibnja do 27. svibnja 2024 godine od 9.00 - 10.00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031-593-156 ili 031/593-168 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe,  Cara Hadrijana 11, 31 000 Osijek, gdje se mogu obiti dodatne informacije o robi.
 
 
4. UVJETI SUDJELOVANJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE - VLASNICI OBRTA  pod uvjetom da su kao ponuditelji priložili potrebne preslike dokumentacije. 
 
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: „Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za IV. javnu prodaju neposrednom pogodbom KLASA:415-03/24-02/101“ na adresu - Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te    telefonski broj ovlaštene osobe),
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke.
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. izvod iz sudskog  registra tvrtki.
 
Rok za podnošenje ponuda je 27. svibnja 2024. godine do 10,00 sati.
 
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Osijek.
 
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
 
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.