Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za VI. javnu prodaju neposrednom pogodbom, za robu PCU Osijek-kalorimetri

Slika /14068 oglas PCU OS kalorimetri/1.KALORIMETAR.jpg
1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
  
415-03/24-02/52


2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Prikupljanje pisanih ponuda održati će se od 13. lipnja do 24. lipnja 2024 godine do 10 sati. Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 24. lipnja 2024 godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek u 10,30 sati, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek. Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda biti će 24. lipnja 2024. godine na oglasnoj ploči  PCU Osijek u 12,00 sati.
 
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
3. VRSTA ROBE IZLOŽENA NA VI JAVNU PRODAJU NEPOSRENOM POGODBOM, POČETNE PRODAJNE CIJENE
 
STRANA ROBA:
Roba SMJEŠTENA: PCU OSIJEK 
  • Kalorimetar QUNDIO QHEAT 5.5, u količini od 12 komada 
Ukupne vrijednosti robe 401,41 €
 
Kupac ne smije ponuditi cijenu koja je manja od polovine (50%) navedene početne cijene za VI neposrednu pogodbu i nije potreba uplata jamčevine.
NAPOMENA: u cijenu su uključena sva davanja za puštanje robe u slobodan promet u Republici Hrvatskoj. Roba se prodaje po principu „viđeno - kupljeno, bez garancije“ te se isključuju svi elementi prigovora zbog stvarnih ili pravnih nedostataka. 
Razgledavanje robe moguće je od 13. lipnja do 24. lipnja 2024 godine od 9.00 - 10.00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031-593-156 ili 031/593-168 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe,  Cara Hadrijana 11, 31 000 Osijek, gdje se mogu obiti dodatne informacije o robi.
 
4. UVJETI SUDJELOVANJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE - VLASNICI OBRTA pod uvjetom da su kao ponuditelji priložili potrebne preslike dokumentacije. 
 
5. POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom „Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za VI javnu prodaju neposrednom pogodbom KLASA:415-03/24-02/52 na adresu Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te    telefonski broj
    ovlaštene osobe)
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. izvod iz sudskog  registra tvrtki
  
Rok za podnošenje ponuda je 24. lipnja 2024 godine do 10,00 sati. 
 
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama. 
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Osijek.
 Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.