Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda, za robu Područnog carinskog ureda Split – 2. krug – plovila, marke MONTEREY 256 CRUISER, imena SGAMF, 05.12. – 12.12.2019.

Povjerenstvo  za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva, obrtnike i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za motorno plovilo, marke MONTEREY 256 CRUISER, imena SGAMF.
 
1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
      415-01/19-02/105

 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 05. prosinca do 12. prosinca 2019. godine u 1000 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti 12. prosinca 2019. godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Split u 10,30 sati, Kopilica 47a,  21000 Split.
Rezultat prikupljanja javnih ponuda biti će objavljen na mrežnim stranicama Carinske uprave.

 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE
  • STRANA ROBA
 
Motorno plovilo, marke MONTEREY 256 CRUISER, broj trupa 4111563458, oznake SGAMF / SSR122307, dužine 7,54 m, s porivnim motorom marke VOLVO PENTA 5,7GS, država pripadnosti Velika Britanija.
Plovilo je smješteno u AK-Zadar, Murvica, Zadar.

 
     Početna cijena: 16.000,00 HRK (na postignutu cijenu obračunava se stopa carine od 1,7% i PDV od 25%)
     Jamčevina: 10 %   1.600,00 HRK
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije.
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Split, broj IBAN HR541001005 1784500214 model HR11 uz poziv na broj 80004-7102-00010519 (za pravne osobe) i broj 80004-7153-00010519 (za fizičke osobe).
 
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021 316 145, Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe,  Kopilica 47a, 21000 Split.

 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponude mogu  podnijeti pravne i fizičke osobe.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom:
“Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/19-02/105“, na adresu Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe, Kopilica 47a, Split.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
-o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime  te telefonski broj ovlaštene osobe),
-oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
-visinu ponuđene cijene,
-o broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine,
-potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o  pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
- preslika identifikacijske isprave,
- punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
- izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 12. prosinca 2019. u 10:00 sati.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.

Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.
 
Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova smještaja plovila od dana kupnje na javnoj prodaji.