Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda, za robu Područnog carinskog ureda Split – 1. krug - plovilo IWO i poluprikolica (trajler), 23.09. – 30.09.2020.

Slika /8812/plovilo ST.jpg
Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva, obrtnike i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za plovilo i poluprikolicu (trajler).
 
1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
          415-01/14-02/160
 
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 23. rujna do 30. rujna 2020. godine u 1000 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti u prostorijama Područnog carinskog ureda Split u 1015 sati, Kopilica 47a,  21000 Split.
Rezultat prikupljanja javnih ponuda bit će objavljen na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
 
3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE
 
        1. plovilo, marke IWO, oznake 1743-A, dužine 5,4 m, godina proizvodnje nepoznata, proizvođač nepoznat, s izvanbrodskim  motorom marke MERCURY. Pripadnost Republika Njemačka. 

         Početna cijena: 3.000,00 HRK + davanja (stopa carine od 1,7% + PDV)
         Jamčevina: 10 %   300,00 HRK
 
        2. poluprikolica (trajler) marke Fleicher&Shutzeberg, tip 1250, godina proizvodnje 1977. Pripadnost Republika Njemačka. 

         Početna cijena: 900,00 kn + davanja (stopa carine 2,7% + PDV)
         Jamčevina: 10% 90,00 kn
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije.

Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Split, broj IBAN HR541001005 1784500214 model HR11 uz poziv na broj 80004-7102-00016014 (za pravne osobe) i broj 80004-7153-00016014 (za fizičke osobe).

Plovilo i poluprikolica su smješteni u AK Zadar, Murvica.
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021 316 145, Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe,  Kopilica 47a, 21000 Split.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponude mogu  podnijeti pravne i fizičke osobe.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/14-02/160“, na adresu Područni carinski ured Split, Kopilica 47a, 21000 Split.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
-O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
-Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
-Visinu ponuđene cijene,
-O broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine,
-Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
-Preslika identifikacijske isprave,
-Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
-Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
-Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
Rok za podnošenje ponuda je petak 30. rujna 2020. u 10:00 sati.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.
 
Trošak skladištenja nakon kupnje ide na kupca.

UPIS PLOVILA U HRVATSKI REGISTAR PLOVILA:
 
- Osoba koja na javnoj dražbi kupi plovilo, a koje je prethodno bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za upis u upisnik brodova, treba se javiti HRB-u koji će provesti ocjenu sukladnosti plovila sa zahtjevima Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama, te ukoliko je sve u redu, izdati Potvrdu o ispitivanju koja predstavlja dostatni dokument za upis plovila u upisnik;
 
- Osoba koja na javnoj dražbi kupi plovilo koje nije bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu tehničke prihvatljivosti treba provesti postupak ocjene sukladnosti nakon gradnje (PCA) kod jednog od prijavljenih tijela iz NANDO baze Europske unije, nakon provedenog PCA postupka prijavljeno tijelo izdaje Potvrdu o ispitivanju te pod svojom odgovornošću pločicu na kojoj se nalazi CE oznaka. Na taj način plovilo postaje prihvatljivo za upis u upisnik.