Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda, za robu Područnog carinskog ureda Split – 1. krug – osobno vozilo marke MERCEDES A KLASE 180 CDI, 12.09. – 20.09.2019.

Povjerenstvo  za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split ovim putem poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za osobno vozilo marke MERCEDES A KLASE 180 CDI.

 1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
      415-01/19-02/239
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 12. rujna do 20. rujna 2019. godine u 10,00 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti 20.09.2019. godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Split, Odjela prodaje robe, Kopilica 47a, Split u 10,15 sati.
Rezultat prikupljanja javnih ponuda bit će objavljen na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE – DOMAĆA ROBA

      Vrsta vozila: osobno vozilo
      Marka vozila: Mercedes A klase
      Model:  180 CDI
      Godina proizvodnje: 2004
      Vrsta motora: Diesel
      Broj šasije: WDD1690071J051421
      Broj prijeđenih km: nepoznato  

          Početna cijena:     15.000,00 HRK
          Jamčevina: 10 %     1.500,00 HRK
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije.
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Split, broj IBAN HR541001005 1784500214 model HR11 uz poziv na broj 80004-7102-00023919 (za pravne osobe) i broj 80004-7153-00023919 (za fizičke osobe).

Trošak prodaje za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kn (temeljem članka 50. stavak 4. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila NN 1/17).

(vozilo se nalazi u krugu Područnog Carinskog ureda Split, Carinskog ureda Split, Kopilica 47a, Split) 

Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  broj: 021 316 145,  Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe,  Kopilica 47a, Split.  
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponude mogu  podnijeti pravne i fizičke osobe.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/19-02/239“, na adresu Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe, Kopilica 47a, Split.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
-o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime  te telefonski broj ovlaštene osobe),
-oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
-visinu ponuđene cijene,
-o broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine,
-potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o  pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
- preslika identifikacijske isprave,
- punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi   ovlašteni opunomoćenik,
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
- izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
Rok za podnošenje ponuda je 20. rujna 2019. u 10:00 sati.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.

Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se telefonskim putem bez odlaganja osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
 
 Kupac je dužan u roku od 3 dana od zaključenja javne prodaje uplatiti ponuđeni  iznos, a robu može preuzeti tek po uplati istog.