Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu Područnog carinskog ureda Rijeka – Poluprikolica FAYMONVILLE MEGA Z 2LV ATA, 16.07. – 26.07.2019.

Slika /6799/POLUPRIKOLICA PCU RIJEKA 15.7.19..jpg
1. REDNI BROJ I GODINA OGLAŠENOG POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA:
 
      PCU Rijeka - 5/2019.      II. prodaja
 
2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE RAZNE ROBE:
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 16. srpnja 2019. u 9:00 sati do 26. srpnja 2019. godine u 9:00 sati.
 
 Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 29. srpnja 2019. godine u 09:15 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, prvi kat, soba 8., Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
3.  VRSTA ROBE IZLOŽENE ZA JAVNU PRODAJU:
 
Poluprikolica FAYMONVILLE  MEGA Z 2LV ATA,  godina proizvodnje: 2004., broj šasije:YA9TL238C04113095; vlastite težine:12.680,00 kg.
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko je to potrebno.
Roba se može pogledati uz prethodnu najavu na tel. 051/525-134, 051/525-157.

4.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE  ZA DRUGU JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA I VISINA JAMČEVINE:
 
Početna cijena za predmetnu robu iznosi 266.741,00 HRK, jamčevina iznosi 26.674,11 HRK, što iznosi 10% od početne prodajne cijene.
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun Područnog carinskog ureda Rijeka HR 93 100 1005 178 4500 191, model HR11, poziv na broj 60003-7277-00000318.
 
Na postignutu cijenu obračunava se carina od 2,7% i PDV od 25%
 
 
5. PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom “Ne otvaraj  - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj “5/2019” na adresu Područni carinski ured Rijeka, Riva Boduli 9, 51000 Rijeka ili na  obrascu ponude koja se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 29, treći kat, tel. 051/525-134, ili na mail: sandra.cace@carina.hr, ili na goran.ivanis@carina.hr
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 1. O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
 2. Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
 3. O robi za koju se daje ponuda,
 4. Visinu ponuđene cijene,
 5. O broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine,
 6. Popis priloga uz ponudu,
 7. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 1. Preslika identifikacijske isprave,
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 4. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
Rok za podnošenje ponuda je 26.07.2019. u 09:00 sati.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja. 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.