Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu Područnog carinskog ureda Rijeka: MOTORNA BRODICA „SAUDAGI“, proizvođača CANTIERE NAVALE SAN LORENZO, 22.07.-13.08.2019.

1. REDNI BROJ I GODINA OGLAŠENOG POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA:
 
       PCU Rijeka - 6/2019,     II. prodaja
 
2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE RAZNE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 22. srpnja 2019. u 9:00 sati do 13. kolovoza 2019. godine u 9:00 sati.
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršit će se dana 13. kolovoza 2019. godine u 09:15 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, prvi kat, soba 8.  Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
3.  VRSTA ROBE IZLOŽENE ZA JAVNU PRODAJU
 

Motorna brodica-jahta naziva „SAUDAGI“, proizvođača CANTIERE NAVALE SAN LORENZO, model: San Lorenzo 19, god.proizvodnje 1984., dužine 19,49 m, dva (2) motora marke MAN, model: D2542MLE, snage 2 x 478 kW, serijski brojevi: 595790/017 i 595790/01, država registracije Italija, broj  trupa nepoznat.

 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko je to potrebno.
Roba se može pogledati uz predhodnu najavu na tel. 051/525-134 ili 051/525-157
 
4.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE  ZA JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA I VISINA JAMČEVINE
Početna cijena za motornu brodicu iznosi 764.035.07 HRK, jamčevina iznosi 76.403,50 HRK, što iznosi 10% početne prodajne cijene.
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun PCU Rijeka:
 
 • HR 93 100 1005 178 4500 191
 • model HR11
 • poziv na broj 60003-7277-00000319
 
 • Na postignutu cijenu obračunava se PDV od 25%
 • Stopa carine: 0%
 
 
5. PODNOŠENJE PONUDA
Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečačenim omotnicama s napomenom “Ne otvaraj  - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj “6/2019” na adresu Područni carinski ured Rijeka, Riva Boduli 9, 51000 Rijeka ili na  obrascu ponude koja se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 29, treći kat, tel. 051/525-134, ili na mail: sandra.cace@carina.hr, ili na goran.ivanis@carina.hr
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 
 1. O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime I prezime te telefonski broj ovlaštene osobe,
 2. Oznaku identifikacijske isprave,
 3. Određenje robe za koju se daje ponuda,
 4. Visinu ponuđene cijene,
 5. O broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine,
 6. Popis priloga uz ponudu,
 7. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 
 1. Preslika identifikacijske isprave,
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 4. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
 
Rok za podnošenje  ponuda je 13.08.2019. u 09:00 sati.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja te se upisuju u odgovarajući upisnik na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja. 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj kao kupac obaviještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom  Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.