Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za III. javnu prodaju za robu Područnog carinskog ureda Split - motorno vozilo – kamper FORD FREETEC A 678G, 26.04. – 06.05.2021.

  • Slika /9390/kamper1.jpg
  • Slika
  • Slika

1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
      415-01/20-02/189
 
 
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Prikupljanje pisanih ponuda održat će se od 26. travnja 2021. godine do 06. svibnja 2021. godine u 10.00 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršit će se dana 06. svibnja 2021. godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Split, Odjel za prodaju robe u 10:15 sati, Kopilica 47a, 21000 Split.
 
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE.
 
                              DOMAĆA ROBA – osobno motorno vozilo za registraciju 
                                      
                                              Mjesto vozila: RGP Karasovići
 
 
     Vrsta vozila: osobno motorno vozilo
     Marka vozila:  FORD
     Model: FREETEC A 678G
     Radni obujam: 2.402 ccm
     Snaga motora: 103 kW
     Godina proizvodnje: 2008.
     Vrsta motora: Dizel
     Broj šasije:  WF0FXXTTFF7P60265
     Broj prijeđenih km: nepoznat  
     Reg. oznaka: Njemačka
           
     Početna cijena: 120.000,00 kn + davanja
               (jamčevina 10% 12.000,00 kn)
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Split na broj računa primatelja HR541001005 1784500214,  Model HR 11 s pozivom na broj 80004-7102-00018921 (za pravne osobe) ili broj 80004-7153-00018921 (za fizičke osobe).

Prodaja se vrši po sistemu viđeno – kupljeno, bez garancije.

Razgledavanje vozila moguće je od 26. travnja 2021. godine do 06. svibnja 2021. godine uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji tel: 021 316-145, Područni carinski ured  Split, Odjel za prodaju robe, Kopilica 47a, 21000 Split, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilu.
 
Trošak prodaje za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kn (temeljem članka 50. stavak 4. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila NN 1/17).
 
Poseban porez na motorna vozila, porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA 
 
U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE pod uvjetom da su ispunili obrazac javne ponude kao ponuditelji te priložili potrebne preslike dokumentacije.
 
NAPOMENA: kada se upisuje ponuda – ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.
 
 
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom:  “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za III  javnu prodaju 415-01/21-02/189" na adresu - Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe,  Kopilica 47a, 21000 Split.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te tel. br. ovlaštene osobe),
 2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
 3. roba za koju se daje ponuda,
 4. visinu ponuđene cijene,
 5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke,
 6. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine.
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
 1. presliku identifikacijske isprave,
 2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 4. izvod iz sudskog  registra tvrtki,
 5. preslika uplate jamčevine.
 
Rok za podnošenje ponuda je 06. svibnja 2021. godine u 10:00 sati, a ponude pristigle nakon tog datuma i vremena neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
 
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
 
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.