Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. javnu prodaju, za robu Područnog carinskog ureda Osijek - skupa vozila tegljač MAN TGX i poluprikolica Schwartzmuller, 04.05. – 11.05.2021.

  • Slika /9451/tegljač2.jpg
  • Slika
  • Slika

1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

       415-01/21-02/157
 
2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Prikupljanje pisanih ponuda  održat će se od 04. do 11. svibnja 2021. godine u 10.00 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 12.svibnja 2021.g. u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek, u 10.15 sati, Cara Hadrijana 11,  31000 Osijek.
Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda bit će 12. svibnja 2021. na oglasnoj ploči  PCU Osijek u 1200 sati.
 
 
                                               PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA II. JAVNU PRODAJU, POČETNE PRODAJNE CIJENE, JAMČEVINE
 
                                STRANA ROBA – skup vozila za registraciju ili dijelove
 
                                                     (mjesto vozila - GCU Batina)
 
Naziv robe Jamčevina Početna cijena
     
Teretno vozilo marke MAN TGX 4x2 BLS 
  • Godina proizvodnje : 2018.
  • Broj šasije: WMA06XZZ0JM799557, dizel
  • 303 kW
  • 12419 ccm
 
Poluprikolica Schwartzmuller
-         Godina proizvodnje : 2016.
-         Broj šasije: VAVJS1339GD375052
-         Nosivost 36000 kg
-         Masa: 6480 kg
  •  Skup vozila stranih reg. oznaka - Srbija
 
37.500,00 kn 375..000,00 kn
Napomena: U početnoj cijeni je sadržan iznos davanja s osnova carine 10% i poreza na dodanu vrijednost od 25%.
 
Jamčevina u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Osijek na broj računa primatelja HR7610010051784500206, s pozivom na broj model HR11 70009-7102-00015721 do 11. svibnja 2021.g  do 10,00 sati.
 
Razgledavanje vozila moguće je od 04. do 11. svibnja 2021. godine od 9.00 – 10.00 sati uz prethodnu najavu  na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031-587-118 ili 031/593-168 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe,  Cara Hadrijana 11, 31 000 Osijek, i GCU Batina tel: 031/587-131 gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilu. Vozilo se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE  pod uvjetom da su  ispunili obrazac javne ponude  kao ponuditelji te priložili potrebne preslike dokumentacije.  
 
Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.
 
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom:„Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. javnu prodaju 415-01/21-02/157“ na adresu Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana br.11, 31000 Osijek.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj
    ovlaštene osobe),
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba ,
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i  otisak pečata tvrtke,
6. broj računa ponuditelja za povrat jamčevine,
7. Ponuda mora sadržavati podatak kupuje li se vozilo za registraciju ili za dijelove.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2.punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki,
5. preslik uplate jamčevine.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 11. svibnja 2021. g. do 10.00 sati.
 
 
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Osijek.
 
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude
.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.