Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. javnu prodaju, za robu PCU Osijek-pur pjena, metalni profili

1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
  
415-03/24-02/388


2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Prikupljanje pisanih ponuda održati će se od 13. lipnja do 24. lipnja 2024 godine do 10 sati. Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 24. lipnja 2024 godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek u 10,15 sati, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek. Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda biti će 24. lipnja 2024. godine na oglasnoj ploči  PCU Osijek u 12,00 sati.
 
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
3. VRSTA ROBE IZLOŽENA NA II JAVNU PRODAJU, POČETNE PRODAJNE CIJENE, JAMČEVINE
 
STRANA ROBA:
Roba SMJEŠTENA: PCU OSIJEK
 
  • Pjena za brtvljenje volumena 750 ml.,  u količini od 24 komada
  • Trake za montažu dimenzije 100 mm x 30 m, u količini od 16 komada
  • Metalni L profili za montažu prozora, u količini od 80 komada
  • Plastične pločice za montažu prozora, u količini od 2000 komada
  • PVC uže debljine 1,7 mm i dužine  50 metara - jedan komad
  • Drvene i polimerne kajle za montažu prozora-jedna vreća mase 8,20 kg
 
Ukupne vrijednosti robe 453,24 €
 
Roba se prodaje po principu „viđeno - kupljeno, bez garancije“ te se isključuju svi elementi prigovora zbog stvarnih ili pravnih nedostataka.
 
Jamčevina: 10 %  odnosno 45,32 €
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Osijek na broj računa primatelja HR7610010051784500206, s pozivom na broj model HR11 70009-7226-00038824 za pravne osobe, s pozivom na broj model HR11 70009-7277-00038824 za fizičke osobe -  vlasnici obrta i fizičke osobe do 24. lipnja 2024 godine do 10,00 sati.
Razgledavanje robe moguće je od 13. lipnja do 24. lipnja 2024 godine od 9.00 - 10.00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031-593-156 ili 031/593-168 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe,  Cara Hadrijana 11, 31 000 Osijek, gdje se mogu obiti dodatne informacije o robi.
 
4. UVJETI SUDJELOVANJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE, FIZIČKE i FIZIČKE OSOBE - VLASNICI OBRTA  pod uvjetom da su kao ponuditelji priložili potrebne preslike dokumentacije. 
Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.
 
5. POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom „Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II javnu prodaju KLASA:415-03/24-02/388 na adresu Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te    telefonski broj
    ovlaštene osobe)
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke
6. broj računa ponuditelja za povrat jamčevine
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
 
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki
5. preslika uplate jamčevine
 
Rok za podnošenje ponuda je 24. lipnja 2024 godine do 10,00 sati. 
 
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Osijek.
 Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.