Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda - Neposrednu pogodbu za ALKOHOLNO PIĆE (REDESTILACIJA) Područnog carinskog ureda Zagreb, 15.09. – 22.09.2020.


1.   REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

         415-01/20-02/ 492 - NEPOSREDNA POGODBA

 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE 
                                                    

Prikupljanje pisanih ponuda provodit će se od 15. rujna 2020. godine do 22. rujna  2020. godine do 920 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršit će se u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, dana 22. rujna 2020. godine u 940 sati, Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb.
Objava rezultata prikupljanja pisanih ponuda bit će se dana 22. rujna 2020. godine na oglasnoj ploči  PCU Zagreb.
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU  I PROCIJENJENA VRIJEDNOST

                                  DOMAĆA ROBA – NEPOSREDNA POGODBA
 
Naziv robe Količina Procijenjena vrijednost
DOMAĆA RAKIJA
 
173,50 litara 867,50  kn
 
NAPOMENA: U slučajevima NEPOSREDNE POGODBE, ponuda ne smije biti manja od 50% procijenjene vrijednosti i nije potrebna uplata jamčevine.
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.
 
Razgledavanje robe moguće je, dana 18. rujna 2020. godine od 1100-1130 sati, uz prethodnu najavu, na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 01 6511 599 ili 6511-592, Područni carinski ured  Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb.
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda  mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE (OBRTNICI) -   OVLAŠTENI DRŽATELJI TROŠARINSKOG SKLADIŠTA - PROIZVOĐAČI, koji robu mogu koristiti kao sirovinu u proizvodnji novog trošarinskog proizvoda unutar kategorije alkoholnih pića, pri čemu na novi proizvod nastaje obveza obračunavanja i plaćanja trošarina, sukladno trošarinskim propisima, te pod uvjetom da su dostavili ponude kao ponuditelji i priložili potrebne preslike dokumentacije. 
 
Kupac alkoholnog pića se obvezuje redestilirati kupljena alkoholna pića. Redestilacija kupljenih alkoholnih pića kontrolirat će se putem mjesečnih izvješća koje je kupac dužan dostaviti nadležnom trošarinskom uredu. Kupac je u obvezi ponijeti svoju ambalažu.
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda za Neposrednu pogodbu roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
 
Ponuda se podnosi samo u pisanom obliku u izvorniku, vezano uz epidemiju COVID – 19, u zapečaćenim omotnicama s napomenom:  “Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda“, Klasa: 415-01/20-02/492, na adresu Područnog carinskog ureda Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb,  do 22. rujna 2020. godine do 0920 sati.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude,
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. roba za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i  otisak pečata tvrtke.
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. izvod iz sudskog  registra tvrtki,
4. Upis u registar trošarinskih obveznika.
 
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi Zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: Zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Zagreb.
 
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.

Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
 
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.