Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda na neposrednu pogodbu, za robu Područnog carinskog ureda Split – 1. krug – plovilo - jedrilica, LOA LOA, 18.07. - 26.07.2019.

Povjerenstvo  za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split, Odjela za prodaju robe ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva, obrtnike i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za plovilo - jedrilicu, LOA LOA.
 
1.   REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
        415-01/19-02/388
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 18. srpnja do 26. srpnja 2019. godine u 1000 sati. Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti 26. srpnja 2019. godine u 10,30 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Split, Odjela prodaje robe, Kopilica 47a, 21000 Split.
Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda bit će na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA NEPOSREDNU POGODBU – STRANA ROBA
 
 
Plovilo – jedrilicu LOA LOA, dužine 9,80 m, godina proizvodnje 1988., oznake SXX 7056, broj trupa nepoznat, s motorom VOLVO PENTA, snage 19 kW, godina proizvodnje 1986., država pripadnosti Kraljevina Švedska. Plovilo je smješteno u marini Kaštela, F. Tuđmana 213, Kaštel Gomilica.
 
     Početna cijena: 99.800,00 HRK ( na postignutu cijenu obračunava se stopa carine od 1,7% i PDV od 25%)
 
Napomena: ponuda kod NEPOSREDNE POGODBE ne smije biti manja od 50% procijenjene vrijednosti (za neposrednu pogodbu nije potrebno uplatiti jamčevinu).
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Split, broj IBAN HR541001005 1784500214 model HR11 uz poziv na broj 80004-7102-00038819 (za pravne osobe) i broj 80004-7153-00038819 (za fizičke osobe).
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije.
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021 316 145,  Područni carinski ured Split, Odjel prodaje robe,  Kopilica 47a, Split.  
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponude mogu  podnijeti pravne i fizičke osobe.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/19-02/388“, na adresu Područni carinski ured Split, Odjel prodaje robe, Kopilica 47a, Split.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
-O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
-Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
-Visinu ponuđene cijene,
-Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
-Preslika identifikacijske isprave,
-Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
-Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
Rok za podnošenje ponuda je 26. srpnja 2019. godine u 10:00 sati.

Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.
Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova smještaja plovila od dana kupnje na javnoj prodaji.