Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda na neposrednu pogodbu za robu Podru-čnog carinskog ureda Split – 3. krug – spojnice za centralno grijanje 415 kom, 23.02. – 03.03.2021.


Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva i fizičke osobe - obrti za dostavom pisanih ponuda na neposrednu pogodbu za spojnice za centralno grijanje 415 komada.
 
 
1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
      415-01/20-02/571
 
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 23. veljače 2021. godine do 03. ožujka 2021. godine u 1000 sati.
Čitanje pristiglih ponuda na neposrednu pogodbu za prodaju će se izvršiti u prostorijama Područnog carinskog ureda Split 03. ožujka 2021. godine u 1015 sati, Kopilica 47a,  21000 Split.
Rezultat prikupljanja javnih ponuda bit će objavljen na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE

       STRANA ROBA
 
 
      (mjesto robe – Split, Kopilica 47a)
 
  • 21 kom ravnih spojnica s duplim spojem, 51 kom ravnih spojnica s vanjskim navojem, 35 kom ravnih spojnica s unutarnjim navojem, 82 kom kutne spojnice s duplim spojem, 63 kom kutne spojnice s vanjskim navojem, 72 kom kutne spojnice s unutarnjim navojem, 24 kom razdjelnici 4, 7 kom razdjelnici 3, 13 kom razdjelnici 2, 10 kom kružni ventil, 30 kom matica za razdjelnik, 4 kom t koljeno s duplim spojem i unutarnji navojem i 3 kom t koljeno s tri brze spojnice, TO 73221900 stopa carine 3,2%.
 
           Početna cijena - ukupno   1.000,00 HRK + davanja (carina 3,2% + PDV)
            
 
Napomena: ponuda kod NEPOSREDNE POGODBE ne smije biti manja od 50% procijenjene vrijednosti (za neposrednu pogodbu nije potrebno uplatiti jamčevinu).
 
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije.
 
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021 316 145, Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe,  Kopilica 47a, 21000 Split.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponude mogu  podnijeti pravne i fizičke osobe - obrti.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/20-02/571“, na adresu Područni carinski ured Split, Kopilica 47a, 21000 Split.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
-O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
-Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
-Visinu ponuđene cijene,
-Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
-Preslika identifikacijske isprave,
-Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
-Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 03. ožujka  2021. u 10:00 sati.
 
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.