I. javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu iz PCU Rijeka – plovilo – Cruiser International

 • Slika /11390/cruiser.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENO PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA:
 
I. prodaja broj referentni broj: 415-01/22-02/521
 
2.  PREDMET PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA:
 
Plovilo – Cruiser International JF201161A
 • godina proizvodnje: 1988.
 • dužina: 7,93 m, širina 3,05 m
 • motori 2x210 kW Volvo Penta br. CU70976 i CU 72115
 • materijal gradnje: plastika
 
Plovilo se nalazi na suhom vezu u marini ACI Umag, neodržavano je i nije korišteno više godina, devastirano je, nedostaju dijelovi motora.
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko je to potrebno.
Roba se može pogledati uz prethodnu najavu Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka na tel. 051/525-134, u radnim danima od 07.30 do 15.30 sati
 
3.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA I VISINA JAMČEVINE:
 
Početna cijena za plovilo iznosi =9.999,65 HRK (1.327,18 Eura)
 
4.  VRSTA DAVANJA KOJE SE PLAĆA PRI PUŠTANJU ROBE U SLOBODAN PROMET:
 
Na postignutu cijenu obračunava se carina od 1,7% i PDV od 25%.
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
5. PODNOŠENJE PONUDA:
 
Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne cijene.
 
6. VISINA I NAČIN POLAGANJA JAMČEVINE
 
Jamčevina iznosi =1.000,00 HRK (132,75 Eura).
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun:
Ministarstva financija, Područnog carinskog ureda Rijeka
IBAN: HR 9310010051784500191,
Model: HR11,
Poziv na broj fizičke osobe: 60003-7170-00052122
Poziv na broj pravne osobe: 60003-7129-00052122
 
7. MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDANJE ROBE
 
Plovilo se nalazi na suhom vezu u marini ACI Umag, Šetalište Vladimira Gortana 7, 52470, Umag.
 
8. ADRESA ZA DAVANJE PONUDE:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
Ne otvaraj - javna prodaja – plovilo”
 
9. UPUTA O NAČINU PODNOŠENJA PONUDE:
 
Ponuda se podnosi na obrascu ponude u izvorniku sa prilozima, u zapečačenoj omotnici preporučeno poštom ili dostavom na gore navedenu adresu.
 
 
Obrazac ponude nalazi se uz oglas pod “Dokumenti” ili se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
Obrazac ponude mora sadržavati:
 
 1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj i e-mail ovlaštene osobe,
 2. Naziv robe za koju se daje ponuda
 3. Visinu ponuđene cijene
 4. IBAN računa za povrat jamčevine
 5. U ponudi navesti popis priloga
 6. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 
 1. Preslika identifikacijske isprave
 2. Ovjerena Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 4. Izvod iz sudskog registra za trgovačka društva
 
10. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA JE
 
Prikupljanje pisanih ponuda vršiti će se u vremenu od 23. rujna do 3. listopada 2022. godine u 9:00 sati.
 
11. MJESTO, DATUM I SAT JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 3. listopada 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, drugi kat, soba 13.  Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
12. MOGUĆNOST PRISUSTVOVANJA PONUDITELJA KOD JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Ponuditelj može nazočiti otvaranju ponuda te jedino na taj način može podnijeti prigovor na provođenje postupka javne prodaje
 
13. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda imeđu ponuda koje ispunjavaju uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, a odluka se unosi u Zapisnik. Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će odabrati onu ponudu koja je pristigla ranije. Ponude koje ne sadržavaju svu potrebitu dokumentaciju neće se razmatrati.
 
14. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
O provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude kupac se obavještava e-porukom, a izvod iz zapisnika se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda.
 
15. ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovine (ostvarene prodajne cijene)
 
Jamčevina, u nominalnom iznosu bez prava obračuna kamata, uračunava se pri uplati ostatka iznosa do iznosa ostvarene prodajne cijene.
 
Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratiti će se jamčevina najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja postupka prodaje.
Jamčevina se ne vraća ponuditeljima koji su odustali od ponude prije zaključenja postupka prodaje.
 
Upis plovila u Hrvatski registar plovila:
 
 •   osoba koja na javnoj dražbi kupi jedno od navedenih plovila, a koje je prethodno bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za upis u upisnik brodova, treba se javiti HRB-u koji će provesti ocjenu sukladnosti plovila sa zahtjevima Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama, te ukoliko je sve u redu, izdati Potvrdu o ispitivanju koja predstavlja dostatni dokument za upis plovila u upisnik;
 
-  osoba koja na javnoj dražbi kupi plovilo koje nije bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu tehničke prihvatljivosti treba provesti postupak ocjene sukladnosti nakon gradnje (PCA) kod jednog od prijavljenih tijela iz NANDO baze Europske unije, nakon provedenog PCA postupka prijavljeno tijelo izdaje Potvrdu o ispitivanju te pod svojom odgovornošću pločicu na kojoj se nalazi CE oznaka. Na taj način plovilo postaje prihvatljivo za upis u upisnik.
 
16. INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU PISANIH PONUDA
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi Zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
Ponude Povjerenstvo evidentira prema redoslijedu zaprimanja na način da se u Zapisnik naznačuje:
Redni broj, naziv ponuditelja te visinu ponuđene cijene
Ponude se do otvaranja pohranjuju tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.